Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

51,96 €

Pressupost inicial

5,55 M€

% execució

235,68 %
Despesa real són 13,07 M€

% sobre el total del press.

4,84 %

Mitjana despesa provincial

254.792,92 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 50,04% 2,77 M€
Gestió del sistema tributari 2,41% 133.758,6 €
Gestió del patrimoni 47,54% 2,64 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 77,90% 4,32 M€
Despeses corrents en béns i serveis 11,53% 639.136,93 €
Inversions reals 10,57% 586.311,92 €