Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 43.104.560,00 € 403,94 € 38,50 %
Impostos indirectes 3.524.810,00 € 33,03 € 3,15 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 23.723.227,29 € 222,32 € 21,19 %
Transferències corrents 20.698.116,02 € 193,97 € 18,49 %
Ingressos patrimonials 4.490.000,00 € 42,08 € 4,01 %
Transferències de capital 7.548.956,00 € 70,74 € 6,74 %
Passius financers 8.870.000,00 € 83,12 € 7,92 %
Total 0,00 €

Cerca una partida específica