Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 12.470.000,00 € 116,86 € 11,14 %
Serveis públics bàsics 35.132.918,54 € 329,24 € 31,38 %
Actuacions de protecció i promoció social 7.653.316,74 € 71,72 € 6,84 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 23.758.878,84 € 222,65 € 21,22 %
Actuacions de caràcter econòmic 4.197.742,20 € 39,34 € 3,75 %
Actuacions de caràcter general 28.746.812,99 € 269,39 € 25,68 %
Total

Cerca una partida específica