En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 27 febrer 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

No disp.

Pressupost inicial

No disp.

Execució

No disp.
En 2010 va ser un 120 %

Habitants

106.709

Capacitat d'autofinançament

73.64 %
2,48 % més vs 2010

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 12.470.000,00 € 11,14%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.931.635,36 € 10,66%
Habitatge i urbanisme 4.273.640,56 € 3,82%
Benestar comunitari 15.502.986,84 € 13,85%
Medi ambient 3.424.655,78 € 3,06%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 22.250,00 € 0,02%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 383.000,00 € 0,34%
Serveis socials i promoció social 6.593.066,74 € 5,89%
Foment de l'ocupació 655.000,00 € 0,59%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 6.116.941,77 € 5,46%
Educació 9.753.604,65 € 8,71%
Cultura 5.282.086,17 € 4,72%
Esport 2.606.246,25 € 2,33%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.966.124,34 € 1,76%
Transport públic 1.788.518,15 € 1,60%
Infraestructures 39.048,15 € 0,03%
Altres actuacions de caràcter econòmic 404.051,56 € 0,36%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 2.030.064,16 € 1,81%
Serveis de caràcter general 18.052.825,07 € 16,12%
Administració financera i tributària 8.663.923,76 € 7,74%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 43.104.560,00 € 403,94 € 38,50 %
Impostos indirectes 3.524.810,00 € 33,03 € 3,15 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 23.723.227,29 € 222,32 € 21,19 %
Transferències corrents 20.698.116,02 € 193,97 € 18,49 %
Ingressos patrimonials 4.490.000,00 € 42,08 € 4,01 %
Transferències de capital 7.548.956,00 € 70,74 € 6,74 %
Passius financers 8.870.000,00 € 83,12 € 7,92 %
Total 0,00 €