Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 31.294.433,62 € 291,90 € 30,10 %
Despeses corrents en béns i serveis 36.745.019,08 € 342,74 € 35,34 %
Despeses financeres 4.000.000,00 € 37,31 € 3,85 %
Transferències corrents 12.167.892,36 € 113,49 € 11,70 %
Inversions reals 3.709.348,84 € 34,60 € 3,57 %
Transferències de capital 5.048.956,00 € 47,09 € 4,86 %
Passius financers 11.000.000,00 € 102,60 € 10,58 %
Total 103.965.649,90 € 969,73 €

Cerca una partida específica