En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 27 febrer 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.021,53 €
Pressupost per habitant actual: 1.021,53 €

Pressupost inicial

107,22 M€
Pressupost actual: 107,22 M€

Execució

102% del pressupost actual

Habitants

104.962

Capacitat d'autofinançament

70.64 %
5,36 % menys vs 2013

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 17.350.000,00 € 16,18%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 10.904.752,92 € 10,17%
Habitatge i urbanisme 3.027.088,77 € 2,82%
Benestar comunitari 17.798.576,65 € 16,60%
Medi ambient 2.732.991,89 € 2,55%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.672,42 € 0,01%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 312.000,00 € 0,29%
Serveis socials i promoció social 6.515.099,58 € 6,08%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 5.985.229,61 € 5,58%
Educació 8.441.747,17 € 7,87%
Cultura 4.347.100,12 € 4,05%
Esport 2.401.391,51 € 2,24%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 7.229.130,95 € 6,74%
Transport públic 1.727.264,55 € 1,61%
Infraestructures 55.000,00 € 0,05%
Altres actuacions de caràcter econòmic 347.409,90 € 0,32%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 2.529.112,15 € 2,36%
Serveis de caràcter general 9.889.655,64 € 9,22%
Administració financera i tributària 5.620.478,94 € 5,24%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 27 febrer 2024.

Ingressos
104%
Despesa
102%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 46.290.318,61 € 441,02 € 43,17 %
Impostos indirectes 2.496.992,70 € 23,79 € 2,33 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.286.683,29 € 212,33 € 20,79 %
Transferències corrents 23.043.752,17 € 219,54 € 21,49 %
Ingressos patrimonials 6.490.000,00 € 61,83 € 6,05 %
Transferències de capital 5.048.956,00 € 48,10 € 4,71 %
Actius financers 1.565.000,00 € 14,91 € 1,46 %
Total 107.221.702,77 € 1.021,53 €